ajor1

از ویژگیهای منحصر به فرد محصولات این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • درا بودن خاصیت آک ستیک ( عایق صدا ) و عایق حرارتی و عایق رطوبتی
  • کاهش کلی در وزن سازه نقطه اثر زلزله در برنورد امواج P و S تقلیل می یابد.
  • افت برش ، خمش و پیچش در تیرهای اصلی سازه
  • امکان استفاده بهینه از محیط داخلی بلوک سفالین برای تونل کردن تاسیسات مکانیکی و برقی
  • جلوگیری از لرزش در سقف در اثر بادهای دینامیکی به جهت شکل هندسی و جنس سفال بلوک و متعاقب آن عدم ایجاد ترک های سقفی .
  • منطبق بر آئین نامه 2800 زلزله و آئین نامه بتون ایران ( آبا )
  • مقاومت در برابر آتش
  • ترابری ارزان
  • ماندگاری محصولات
  • کارپذیری بالا و صرفه اقتصادی و سرعت در اجرا